Våre forventninger til egen drift og til våre leverandører og forretningspartnere

Odds Ballklubbs virksomhet skal bidra til å støtte opp om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tillegg til bærekraftmålene som FN har vedtatt. Leverandører og forretningspartnere til Odds Ballklubb forventes også å støtte opp om dette. Under går klubben gjennom hvilke forventninger vi har til oss selv og dem som bidrar i vår virksomhet i tillegg til dem som leverer varer og tjenester oss.

Annonse:

MENNESKERETTIGHETER

Menneskerettigheter

Odds Ballklubb forventer av oss selv og av våre leverandører og forretningspartnere at vi støtter opp om og respekterer de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene. Vi forventer også at vi selv og våre leverandører og forretningspartnere ikke er delaktige i overtredelser av menneskerettighetene.

Trakassering og umenneskelig behandling

Odds Ballklubb forventer at vi selv og våre leverandører og forretningspartnere bidrar til å skape og opprettholde et arbeidsmiljø som behandler alle ansatte og alle øvrig tilknyttede personer med verdighet og respekt. Trusler om vold, trakassering, seksuell vold og trakassering, fysisk og psykisk mishandling og misbruk skal ikke forekomme. Umenneskelig behandling, tvang og kroppslig avstraffelse, eller trusler om slik behandling, skal ikke under noen omstendigheter forekomme.

Helse og sikkerhet

Odds Ballklubb forventer at vi selv og våre leverandører og forretningspartnere følger alle relevante lover, forskrifter og regler i Norge og de landene man ellers har virksomhet i, for slik å sikre et sunt og trygt fysisk arbeidsmiljø alle steder der virksomhet drives.

Klubben og våre leverandører og forretningspartnere skal overholde anerkjente systemer for personalhåndtering.

Bosteder og bespisningslokaler som vi selv og våre leverandører og forretningspartnere drifter, skal møte gjeldende standarder hva angår hygiene, sikkerhet og mulighet for nødvendig personlig integritet. Kravene som stilles til arbeidsmiljø, skal også gjelde boliger.

ARBEIDERRETTIGHETER

Frihet til organisering

Odds Ballklubb forventer av oss selv og våre leverandører og forretningspartnere at ansattes rett til å samles respekteres, og at ansatte kan organisere seg i tråd med lovverket i det landet de er ansatt. Klubben og våre leverandører og forretningspartnere skal respektere retten arbeidstakere har til fritt å samles og kommunisere med ledelsen uten frykt for trakassering, ydmykelse, straffereaksjon, utidig påvirkning eller mottiltak.

Tvangsarbeid

Odds Ballklubb forventer at vi selv og våre leverandører og forretningspartnere forbyr all bruk av tvang, ufrivillig arbeid og arbeidsstraff, og heller aldri gjør bruk av tilsvarende på egen hånd.

Alt arbeid, inkludert merarbeid, skal være frivillig. Arbeidstakere skal fritt kunne slutte etter rimelig varsel. Arbeidstakere og andre som leverer inn identifikasjonspapirer utstedt av myndighetene, som pass og arbeidstillatelser, skal alltid og uten unødig opphold få slike papirer returnert.

Barnearbeid

Odds Ballklubb forventer at vi selv og våre leverandører og forretningspartnere overholder reglene om forbud mot barnearbeid, slik de er forstått i FNs konvensjon mot barnearbeid. Barn og ungdom under 18 år skal ikke utføre arbeid som utgjør en risiko for deres helse og sikkerhet, herunder også nattarbeid. Tilsvarende skal barn og ungdom ikke utføre arbeid som er til hinder for deres skolegang.

Hvis barnearbeid som beskrevet over allerede foregår, skal tiltak settes i gang for å endre situasjonen så snart mulig. Klubben og våre leverandører og forretningspartnere skal sikre at intern-, rekrutt- og lærlingeprogrammer overholder innholdet i forbudet mot barnearbeid.

Diskriminering

Odds Ballklubb forventer at vi selv og våre leverandører og forretningspartnere har retningslinjer og prinsipper som sikrer arbeidstakere og alle andre tilknyttede personer mot all diskriminering.

Odds Ballklubb tolererer hverken hos oss selv eller noen av våre leverandører og forretningspartnere noen form for diskriminering i ansettelsesprosesser, arbeidsforhold eller virksomhetsrelatert arbeid basert på etnisk bakgrunn, hudfarge, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, funksjonshemning, alder, helsetilstand, politisk ståsted, nasjonalitet, sosial bakgrunn, medlemskap i organisasjoner eller sivilstatus. Klubben og våre leverandører og forretningspartnere skal møte tilskuere, medlemmer, kunder, leverandører og andre i tråd med overnevnte.

Arbeidstid og kompensasjon

Odds Ballklubb forventer at vi selv og våre leverandører og forretningspartnere overholder regelverket for arbeidstid både i Norge og de landene virksomhet drives ellers. All overtid skal være frivillig og i tråd med arbeidskontrakt og regelverk.

For både oss selv og våre leverandører og forretningspartnere forventer vi at lønn til ansatte alltid skal utbetales i tråd med nasjonale regelverk, og skal fastsettes til det høyeste av enten minstelønn eller bransjestandard. Lønn skal betales fullt ut og i tide, slik det er stadfestet i arbeidskontraktene med arbeidstakerne. Eventuelle tillegg skal betales ut i tråd med regelverk og arbeidskontraktene.

MILJØ

Miljø

Odds Ballklubb er Norges mest miljøvennlige fotballklubb og vi streber etter at fotavtrykket på miljøet fra vår virksomhet skal være lavest mulig. Vi skal velge den minst miljøskadelige løsningen når vi kan. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere kan opplyse oss og andre interessenter om de negative effektene på miljøet av deres produkter og tjenester innen rimelig tid på forespørsel.

Klubben forventer av oss selv og våre leverandører og forretningspartnere at vi velger en føre var-tilnærming til miljø- og klimaspørsmål, og at vi fremmer bevissthet og ansvarlighet blant dem rundt oss om miljø- og klimaspørsmål knyttet til både drift, innkjøp, valg av løsninger og ellers.

Kjemiske og farlige materialer

Odds Ballklubb forventer av oss selv og våre leverandører og forretningspartnere at kjemiske og farlige materialer som utgjør en kjent eller mulig miljørisiko dersom de slipper ut i miljøet, skal identifiseres. Håndteringen av slike materialer ved innkjøp, transport, lagring, bruk, gjenbruk, resirkulering og deponering skal bidra til å sikre helse, miljø og sikkerhet i tråd med gjeldende regler og forskrifter.

Avfall og avløp

Odds Ballklubb forventer av oss selv og våre leverandører og forretningspartnere at avfall og avløp fra drift, produksjon og prosesser i størst mulig grad skal begrenses, gjenbrukes, resirkuleres og behandles i tråd med gjeldende regler og forskrifter, og at utslipp til natur ikke skal gi negative miljøeffekter.

Utslipp til luft

Odds Ballklubb forventer av oss selv og våre leverandører og forretningspartnere at utslipp til luft av flyktige kjemikalier, aerosoler, partikler, ozonskadelige kjemikalier og klimagasser fra drift, produksjon og arbeidsprosesser kan identifiseres, overvåkes, kontrolleres og begrenses. Avgasser skal der det er mulig behandles i tråd med gjeldende regler og forskrifter før det slippes ut.

Begrenset ressursbruk

Odds Ballklubb forventer av oss selv og våre leverandører og forretningspartnere at drift, produksjon og arbeidsprosesser bidrar til å redusere bruk av innsatsfaktorer som materialer, energi og vann ved å treffe tiltak for å endre produksjonsprosesser, vedlikehold, valg av innsatsfaktorer, resirkulering og gjenbruk der det er mulig.

BESTIKKELSER OG KORRUPSJON

Korrupsjon

Odds Ballklubb forventer at vi selv og våre leverandører og forretningspartnere etterlever strenge standarder for moralsk og etisk oppførsel ved å overholde lovene der driften foregår og ikke ta del i noen form for korrupsjon, inkludert utpressing, svindel og bestikkelser.

Hvitvasking

Odds Ballklubb forventer at vi selv og våre leverandører og forretningspartnere kun driver virksomhet med andre legitime virksomheter, og driver virksomhet basert på økonomiske midler fra legitime kilder.

Interessekonflikter

Odds Ballklubb forventer av oss selv og våre leverandører og forretningspartnere at vi umiddelbart opplyser om forhold og situasjoner som kan fremstå som en interessekonflikt overfor andre aktører, og også opplyser om ansatte og andre aktører knyttet til driften som kan ha eller utgjør slik interessekonflikt.

Mottak av gaver, varer og tjenester

Odds Ballklubb forventer av oss selv og våre leverandører og forretningspartnere at det utvises forsiktighet og tilbakeholdenhet med å tilby og motta alle typer gaver, varer eller tjenester som kan bidra til å påvirke giverens og/eller mottakerens integritet.

Mottak av eller tilbud om fordeler, goder og gaver med det formål å lette egen eller andres forretningsvirksomhet, skal ikke skje. Like fullt vil nettverksaktiviteter, sosiale samlinger og liknende arrangementer være en normal del av virksomheten i mange bedrifter og organisasjoner. Omfanget av og størrelsen på slike arrangementer skal allikevel ikke påvirke noen beslutningsprosesser eller gi grunn til å mistenke at det har skjedd eller kan skje.

ØVRIG

General Data Protection Regulation (GDPR)

Odds Ballklubb forventer av oss selv og våre leverandører og forretningspartnere at EUs forordning om GDPR overholdes og leves opp til. Formålet er å harmonisere personvernlovgivningen i Europa og sikre personvernet til innbyggerne. Eventuelle brudd på datasikkerheten mellom Odds Ballklubb og noen av våre leverandører eller forretningspartnere skal så snart de er oppdaget informeres om til dem det gjelder.

Annonse fra Eliteserien: