Samfunnsansvar og bærekraft i Odd

I Odd ser vi på oss selv som et produkt av vårt nærmiljø og våre omgivelser. Vi er en klubb eid av våre medlemmer og våre prestasjoner kan på mange måter ses på som et resultat av den krafta menneskene, bedriftene og det offentlige i vårt område sammen klarer å mobilisere.

Annonse:

Derfor har Odd også et stort ansvar for å bidra tilbake til samfunnet vi er en del av. Ikke bare ved å skape gode opplevelser og stolte øyeblikk på Skagerak Arena, men ved å bidra til en positiv samfunnsutvikling for flest mulig i vårt nærmiljø. Dette kaller vi samfunnsansvar.

Ordet bærekraft kommer fra det engelske ordet sustainable og ble etablert av Brundtlandkommisjonen på 80-tallet. En bærekraftig utvikling sikter mot å ivareta behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Et annet ord for bærekraft - som ligger nærmere det engelske «sustainable» er opprettholdbar.

Opprinnelig ble ordet bærekraft knyttet mest til miljøspørsmål som klimaødeleggende utslipp, naturvern, forurensning og lignende. Men gjennom FNs bærekraftsmål ble begrepet utvidet til å inkludere også en rekke sosiale spørsmål som bekjempelse av fattigdom, retten til utdanning og like rettigheter for kvinner og menn. FNs bærekraftsmål omfatter 17 hovedmål og 169 delmål, og fungerer som en arbeidsplan for alle FNs medlemsland fram mot 2030.

Sosial ulikhet, fattigdom, diskriminering, forurensing og klimautslipp er alt sammen forhold som kan undergrave mulighetene for gode levevilkår for mennesker og natur – og vil sånn sett ikke være bærekraftig/opprettholdbart over tid.

I naturen viser det seg at det planter og dyr trives og gror best i et miljø sammen med mange andre ulike vekster og organismer. Dette er vi overbevist om at også gjelder i prestasjonsmiljøer. I Odd dyrker vi mangfold og forskjellighet og tror vi blir bedre både på og utenfor banen av å være gode på bærekraft.

Vi satser på bærekraft fordi det er viktig for oss selv, for vårt nærmiljø og for kloden.

Vi har valgt å sortere vårt bærekraftsarbeid under to hovedoverskrifter:

Under disse hovedoverskriftene finner du mer informasjon om klubbens arbeid på disse områdene.

Her finner du informasjon om Skagerak energilab (sol-batteriprosjektet), avfallsfri stadion, Gatelaget, samarbeidet vårt med Kirkens Bymisjon og mye mer.

For at omverdenen skal ha tillitt til at vi gjennomfører det vi sier, er Odd også opptatt av å være en åpen klubb hvor vi gir innsyn i mest mulig fra vår virksomhet. Gjennom åpenhetsloven er vi også pålagt å dokumentere at vi har anstendige arbeidsforhold i egen klubb. I tillegg er vi forpliktet til å sikre at menneskerettigheter opprettholdes og at vår drift ikke bidrar til uanstendige arbeidsfold menneskerettighetsbrudd i utlandet. Vår forpliktelse til åpenhet kan du lese mer om her

Tilsvarende har vi forventninger til de som bidrar i vår virksomhet som leverer varer og tjenester til oss. Våre forventninger til egen drift og til våre leverandører og forretningspartnere kan du lese mer om her

Annonse fra Eliteserien: